Forskellen mellem IRR og effektiv afkast

økonomisk-ordbog

Det interne afkast og det effektive afkast af en investering adskiller sig ved, at førstnævnte ikke tager hensyn til geninvestering af interne pengestrømme, og sidstnævnte gør.

Med andre ord er den effektive afkast den årlige procentdel af afkast, der er et resultat af geninvestering af en investerings interne pengestrømme til en given sats.

Effektiv afkastrate (ERR)

Den effektive afkast er det afkast, som en investor modtager for at geninvestere de pengestrømme, som en investering genererer, til en bestemt sats.

Et eksempel på interne pengestrømme er de kuponer, som en obligation betaler, eller de udbytter, som en virksomhed betaler for at have sine aktier i sin portefølje. De kaldes interne pengestrømme, fordi hovedinvesteringen, i tilfælde af en obligation, er at opnå et positivt afkast på den pågældende obligation, og de kuponer, som investoren modtager, er pengestrømme, der er inde i hovedinvesteringen (internt).

De kuponer, vi modtager, er penge, som vi kan efterlade i banken eller geninvestere. Handlingen med at geninvestere disse kuponer indebærer, at når vi ønsker at beregne deres afkast sammen med afkastet af hovedinvesteringen, skal vi bruge den effektive afkast.

Forskellen mellem IRR og TRE

Forskellen mellem IRR og ERR er, at IRR kun tager højde for kapitalafkastet af en investering. Disse afkast kan efterlades på en bankkonto, eller de kan investeres i et andet aktiv med større eller mindre risiko, henholdsvis aktiemarkedet eller indlån.

Af denne grund taler vi om geninvestering af kapitalstrømme, fordi der fra en investering kan udledes en anden investering, der er lavet af pengene tjent fra den første. Så hvis vi har i tankerne at foretage to samtidige investeringer, og vi vil vide, hvad vores effektive rentabilitet er, bliver vi nødt til at beregne ERR, da den tager hensyn til geninvesteringsraten.

Her er et diagram, der beskriver forskellen mellem IRR og ERR:

TIR og TRE ordning

Formel effektiv afkastningsgrad (ERR)

Effektiv returrate (ERR)

Hvor:

 • Cn: kapitalisering af interne strømme.
 • C0: startkapital eller startkurs i tilfælde af en obligation.
 • x%: geninvesteringsgrad.
 • n: antal perioder, som investeringen varer.

TRE er udtrykt, der afhænger af en vis procentdel x, fordi vi har brug for den procentdel for at beregne satsen. Uden denne procentdel ved vi ikke, med hvilken hastighed vi kan geninvestere investeringens interne strømme eller kuponer i tilfælde af en obligation.

Formel for intern afkast (IRR).

Intern afkastningsgrad (IRR)

IRR er det afkast, der gør fremtidige opdaterede kapitalstrømme lig med startkapitalen eller prisen i tilfælde af en obligation.

Eksempel på IRR og TRE

I dette eksempel vil vi antage, at vi har købt en obligation til en kurs på 97,25 %, som tilbyder årlige kuponer på 3,5 %, som amortiseres over den pålydende værdi, og at dens løbetid er inden for 3 år.

Som gode investorer, som vi er, ved vi, at vi hvert år indtil obligationens udløb kommer til at indsætte 3,5 pengeenheder på vores bankkonto, som er de kuponer, som udstederen betaler os for at have købt obligationen af ​​dem.

Først beregner vi, hvad afkastet af vores investering vil være. For at gøre dette kan vi bruge formlen for den interne rente (IRR).

IRR formel

IRR formel

Hvor:

 • C0: Startkapital eller Startpris.
 • Cn: Slutkapital eller Slutpris.
 • n: antal perioder, som investeringen varer.
 • IRR: rente, der gør de fremtidige opdaterede kapitalstrømme lig startkapitalen eller startprisen.

Når vi har kendt formlen, kan vi erstatte variablerne med de værdier, som vi allerede kender:

IRR-beregning

Så hvis vi hvert år indtil udløb har 3,5 monetære enheder, kan vi beslutte, om vi vil lade dem være der eller investere dem. Afhængigt af vores risikoprofil vil vi vælge en investering med lavere eller højere risiko. I betragtning af, at vi har købt en obligation, er vores profil en konservativ investor, og derfor er det mere sandsynligt, at vi vælger et indskud for at geninvestere kuponerne.

Hvis vi vælger at geninvestere kuponerne, betyder det derfor, at vi hvert år indtil obligationens udløb investerer de 3,5 pengeenheder i et indskud, der giver os et afkast. Vi vil kalde afkastet af indskuddet finansieret med kapital fra en anden investering for geninvesteringssatsen. Og det vil være denne sats, vi vil tage højde for, når vi beregner den effektive rentabilitet.

Formel for den effektive forrentning (ERR)

Effektiv returrate

Hvor:

 • Cn: kapitalisering af interne strømme.
 • C0: startkapital eller startkurs i tilfælde af en obligation.
 • x%: geninvesteringsgrad.
 • n: antal perioder, som investeringen varer.

TRE er udtrykt, der afhænger af en vis procentdel x, fordi vi har brug for den procentdel for at beregne satsen. Uden denne procentdel ved vi ikke, med hvilken hastighed vi kan geninvestere de interne strømme af investeringen eller kuponer i tilfælde af obligationen.

Vi skal huske på, at vi skal aktivere den første kupon ved brug af sammensat kapitalisering, fordi den overstiger et år. Så behøver kapitaliseringen af ​​den anden kupon ikke at blive gjort sammensat, fordi den kun er et år.

Aktivering af strømme

Når vi kender C3, kan vi beregne ERR:

Beregning af ERR

Derefter konkluderes det, at rentabiliteten af ​​en obligation med disse karakteristika er 4,5 %, og at hvis vi geninvesterer dens kuponer med en kurs på 2 %, ville den effektive rentabilitet, dvs. obligationens og geninvesteringens, være på 4,41 pct.

Tags.:  sammenligninger finansiere latin Amerika 

Interessante Artikler

add